Nơi lưu giữ làn điệu múa Chầu

25/05/2023 68 0
Xã Trọng Con, huyện Thạch An là miền đất sản sinh, lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày, nổi bật là điệu múa Chầu trong hát Then đàn Tính. Từ những điệu múa cổ được truyền lại, điệu múa Chầu đã được sáng tạo thêm cho phù hợp, cuốn hút, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Sample Plan