Cây xăng dầu số 01

Đường Lê Lơi, P.Sông Bằng, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 02063852402

Cây xăng dầu số 03

Km2 Nà Cáp, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 16

P.Đề Thám, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 19

P.Duyệt Trung, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 11

TT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 09

Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 08

Thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 27

TT.Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 23

TT.Hòa Thuận, huyện Phục Hòa

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 22

TT.Tà Lùng huyện Phục Hòa

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 24

Xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 21

Xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 17

Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 25

Xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 07

TT.Đông Khê, Thạch An

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cây xăng Đàm Thủy

Đàm Thủy, Trùng Khánh

Số điện thoại: 0206 3852 402

Cửa hàng xăng dầu Đức Hồng

ĐT 206 Đức Hồng, Trùng Khánh

Số điện thoại: 0206 3852 402