Cây xăng dầu số 01 -

Đường Lê Lơi, P.Sông Bằng, TP Cao Bằng

Đt: 02063852402

Cây xăng dầu số 03 -

Km2 Nà Cáp, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 16 -

P.Đề Thám, TP Cao Bằng

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 19 -

P.Duyệt Trung, TP Cao Bằng

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 11 -

TT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 09 -

Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 08 -

Thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 27 -

TT.Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 23 -

TT.Hòa Thuận, huyện Phục Hòa

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 22 -

TT.Tà Lùng huyện Phục Hòa

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 24 -

Xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 21 -

Xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 17 -

Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 25 -

Xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng dầu số 07 -

TT.Đông Khê, Thạch An

Đt: 0206 3852 402

Cây xăng Đàm Thủy -

Đàm Thủy, Trùng Khánh

Đt: 0206 3852 402

Cửa hàng xăng dầu Đức Hồng -

ĐT 206 Đức Hồng, Trùng Khánh

Đt: 0206 3852 402