Kết quả cuộc thi

Giải nhì

Album đã được duyệt
Album đã được duyệt

Thích: 2

Giải nhất

Cánh đồng lúa
Cánh đồng lúa quê em

Thích: 1