Người Lô Lô Đen ở miền Non nước Cao Bằng

30/11/2023 669 0
Ở nước ta, dân tộc Lô Lô chia thành 2 ngành là Lô Lô Đen và Lô Lô Hoa. Tại tỉnh Cao Bằng, chỉ có người Lô Lô Đen, với số dân 2.861 người, chiếm 0,54% dân số toàn tỉnh và chiếm 59% tổng số người Lô Lô ở Việt Nam. Địa bàn sinh sống chủ yếu tại các xã Kim Cúc, Cô Ba, Hồng Trị (huyện Bảo Lạc), xã Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm). Đời sống văn hóa phong phú của người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng đã góp những mảng màu tươi sáng, rực rỡ cho bức tranh văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

样品计划