Trùng Khánh xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển

12/06/2024 226 0
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị huyện Trùng Khánh thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng con người phát triển toàn diện; phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương.

样品计划