Trung tâm Văn hoá và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng với công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số

21/02/2024 598 0
Cao Bằng là địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... với nền văn hoá đa dạng và giàu bản sắc. Đặc biệt, văn hoá văn nghệ, dân ca, dân vũ chính là "món ăn" tinh thần của đồng bào dân tộc nơi đây, tạo nên kho tàng nghệ thuật phục vụ đời sống cộng đồng. Để phát triển du lịch, công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

样品计划