Toilet Công Cộng 1 - Pác Bó

Hà Quảng, Cao Bằng

Phone: 0206

Toilet Công Cộng 2 - Pác Bó

Hà Quảng, Cao Bằng

Phone: 0206

Toilet Công Cộng Thác Bản Giốc

Trùng Khánh, Cao Bằng

Phone: 0206