Toilet Công Cộng 1 - Pác Bó -

Hà Quảng, Cao Bằng

Đt: 0206

Toilet Công Cộng 2 - Pác Bó -

Hà Quảng, Cao Bằng

Đt: 0206

Toilet Công Cộng Thác Bản Giốc -

Trùng Khánh, Cao Bằng

Đt: 0206