Cao Bằng đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/05/2020 1345 0
Theo Báo cáo Kết quả đổi mới cơ chế, chính sách, xã hội hóa trong các hoạt động VHTTDL, nâng cao chất lượng dịch vụ VHTTDL giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2030 của Sở VHTTDL Cao Bằng, trong những năm qua, ngành VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... trong việc thực hiện công tác xã hội hóa.

Cao Bằng: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực VHTTDL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: 520nam.caobang.gov.vn

Sở VHTTDL thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa trong các hoạt động VHTTDL theo Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/4/2008 của Bộ VHTTDL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước về xã hội hóa trong các hoạt động VHTTDL; nhờ đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng có nhận thức đúng về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực VHTTDL.

Thực hiện Nghị Quyết số 11/2011/NQ-HĐND, ngày 25/03/2011 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn từ năm 2011-2019 toàn tỉnh xây dựng thêm mới được 580 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng; Hệ thống trang trí khánh tiết, thiết bị hoạt động bên trong nhà văn hóa xóm, tổ dân phố cơ bản được cấp từ nguồn xã hội hóa (nguồn dân đóng góp; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiến tặng; nguồn quỹ xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện...), đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động ở cơ sở.

Công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích được đẩy mạnh, trong những năm qua các di tích được trùng tu, tôn tạo cơ bản sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, như: Đền Nùng Chí Cao (Sóc Hà - Hà Quảng) và (Thị trấn Quảng Uyên - Quảng Hòa); Đền Vua Lê (Hoàng Tung - Hòa An); Miếu Quan Đế (Đống Đa - Ngọc Động); Miếu Bách Linh (TT Quảng Uyên - Quảng Hòa); Miếu Vọng Tiên Cung (Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, Nguyên Bình). Đôi gác chuông Chùa Đà Quận; trùng tu Chùa Phố Cũ (TP. Cao Bằng).

Hoài Nam (T/h)
Nguồn: Bộ VH,TT&DL

相关文章

样品计划