Cao Bằng đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/05/2020 1344 0
Theo Báo cáo Kết quả đổi mới cơ chế, chính sách, xã hội hóa trong các hoạt động VHTTDL, nâng cao chất lượng dịch vụ VHTTDL giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2030 của Sở VHTTDL Cao Bằng, trong những năm qua, ngành VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... trong việc thực hiện công tác xã hội hóa.

Sample Plan