Non Nước Cao Bằng được UNESCO công nhận Công viên địa chất Toàn cầu

12/04/2018 12/05/2018

Paris, Pháp

1323 0

Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng vừa được UNESCO công nhận trở thành Công viên địa chất Toàn cầu

Map

Sample Plan