Chương trình phục hồi và phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng năm 2022

18/07/2022 1043 0
Từ ngày 15/3 đến nay, các hoạt động du lịch trong cả nước nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng đã sôi động trở lại, đem lại nhiều tín hiệu tích cực trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Ngành du lịch đang đưa ra những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, phát huy tiềm năng du lịch vốn có.

Sample Plan