Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

18/06/2024 169 0
Ngày 14/6/2024, tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Sample Plan