Thông báo về việc tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2020

18/06/2020 992 0
Thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2020.

Sample Plan