Thông Nông: Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch

27/12/2019 1360 0
Nhằm khai thác giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương, huyện Thông Nông đang tích cực tuyên truyền cho ngươi dân về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các nghề truyền thống địa phương.

Sample Plan