Bảo Lạc phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

25/11/2019 2008 0
Là huyện vùng cao biên giới, Bảo Lạc có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô… quần cư sinh sống lâu đời hình thành nên văn hóa đa dạng, đặc sắc. Với những lợi thế trên, từ năm 2017 đến nay, huyện chú trọng khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực

Sample Plan